0 точки от тестове до тукТест 10, Евангелие според Лука 19 гл.

кликнете тук за помощна информация »

1. С кого бихте сравнили Закхей в съвременното българско общество?
2. Защо Закхей се е интересувал от Христос?
3. Защо Закхей е искал да върне четворно, ако е ограбил някого?
4. За какво е дошъл Човешкият Син?
5. Какво символизира притчата за мнасите?
6. Кои са гражданите на благородника, които не искали той да царува над тях?
7. Какво символизират мнасите?
8. Защо бива посечен онзи, който е скрил мнасата в кърпа?
9. Защо Христос е изпратил учениците си да намерят магаре, на което да влезе в Ерусалим?
10. Какво е можело да послужи за мира на Ерусалим и юдейския народ?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ


Евангелие от Лука 19 глава

1 След това Иисус влезе в Ерихон и минаваше през града.
2 И ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат,
3 искаше да види Иисус кой е, но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст.
4 И се завтече напред и се покачи на една смокиня, за да Го види; защото щеше да мине през онзи път.
5 Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна у дома ти.
6 И той побърза да слезе и Го прие с радост.
7 И като видяха това, всички негодуваха, казвайки: При грешен човек влезе да отседне.
8 А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето давам половината от имота си на бедните и ако някак съм ограбил някого несправедливо, му връщам четворно.
9 И Иисус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е син на Авраам.
10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси изгубеното.
11 И като слушаха това, Той прибави и още една притча, защото беше близо до Ерусалим и защото те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви.
12 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царство и да се върне.
13 И като повика десет от слугите си, им даде десет мнаси; и им каза: Търгувайте, докато дойда. 14 Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Ние не искаме този да царува над нас.
15 А като получи царството и се върна, заповяда да му повикат онези слуги, на които беше дал парите, за да узнае кой какво е припечелил чрез търгуване.
16 Дойде първият и каза: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.
17 И той му каза: Хубаво, добри слуго! Понеже се показа верен в твърде малкото, имай власт над десет града.
18 Дойде и вторият и каза: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.
19 И на него каза: Бъди и ти над пет града.
20 Дойде и друг и каза: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа,
21 защото се боях от теб, понеже си строг човек: взимаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.
22 Господарят му каза: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който взимам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял;
23 тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? 24 И каза на присъстващите: Вземете от него мнасата и я дайте на този, който има десет мнаси! 25 Казаха му: Господарю, той има вече десет мнаси!
26 Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
27 А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, ги доведете тук и ги посечете пред мен.
28 И като каза това, Иисус продължи напред, изкачвайки се за Ерусалим.
29 И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, изпрати двама от учениците, като им каза:
30 Идете в селото, което е срещу вас, където, като влизате, ще намерите едно магаренце вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? – кажете така: На Господа трябва.
32 И изпратените отидоха и намериха както им беше казал.
33 И като отвързаха магаренцето, стопаните му им рекоха: Защо отвързвате магаренцето?
34 А те казаха: На Господа трябва.
35 И го докараха при Иисус и като наметнаха дрехите си на магаренцето, качиха Иисус.
36 И Той като минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя.
37 И когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици започнаха да се радват и със силен глас да славят Бога за всичките чудеса, които бяха видели, казвайки:
38 Благословен Царят, който иде в Господното Име! Мир на небето и слава във висините!
39 А някои от фарисеите сред множеството Му казаха: Учителю, смъмри учениците Си!
40 И Той в отговор каза: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.
41 И като се приближи и видя града, плака за него и каза:
42 Да беше знаел ти, да, и ти, поне в този (твой) ден това, което служи за мира ти! Но сега това е скрито от очите ти.
43 Защото ще дойдат върху теб дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около теб, ще те обсадят, ще те притеснят отвред
44 и ще сравнят със земята и теб, и децата ти в теб, и няма да оставят в теб камък върху камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.
45 И като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, като им казваше:
46 Писано е: „И домът Ми ще бъде молитвен дом“; а вие го направихте „разбойнически вертеп“. 47 И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят,
48 но не намираха какво да направят, понеже целият народ се беше прилепил към Него да Го слуша.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги