0 точки от тестове до тукТест 11, Евангелие според Лука 20 гл.

кликнете тук за помощна информация »

1. Какво е целял Бог чрез Йоановото кръщение?
2. С каква власт Христос е проповядвал и е вършил чудеса?
3. Какво означава "камъкът, който отхвърлиха зидарите" във въпроса на Христос в Лука 20:17?
4. Трябва ли християните да плащат данъци на държавата?
5. Кои ще достигнат до "онзи свят"?
6. Кои се удостояват да достигнат "онзи свят и възкресението на мъртвите"?
7. Как се става "син на Бога"?
8. Какво значи, че за Бога всички са живи?
9. Как така Господ Иисус е син на Давид?
10. Как са можели книжниците да избегнат по-голямото осъждение?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Евангелие според Лука, гл. 20
1 И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, пред Него застанаха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха: 2 Кажи ни с каква власт правиш това или кой е онзи, който Ти е дал тази власт? 3 И Той им отговори и каза: Ще ви попитам и Аз едно нещо, и Ми отговорете: 4 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от хората? 5 А те разсъждаваха помежду си, като казваха: Ако речем: От небето – ще каже: Защо не го повярвахте? 6 Но ако речем: От хората – целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк. 7 И отговориха, че не знаят откъде е. 8 Тогава Иисус им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя това. 9 И започна да казва на народа тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на лозари и отиде в чужбина за дълго време. 10 И на определеното време прати един слуга при лозарите, за да му дадат от плода на лозето; но лозарите го биха и го отпратиха празен. 11 И изпрати друг слуга, а те и него биха, безсрамно го оскърбиха и го отпратиха празен. 12 Изпрати и трети, но те и него нараниха и изхвърлиха. 13 Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя възлюбения си син; може него да почетат, като го видят. 14 Но лозарите, като го видяха, разсъдиха помежду си, като казаха: Това е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството наше! 15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, какво ще им направи стопанинът на лозето? 16 Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, рекоха: Да не бъде! 17 А Той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е написано: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла“? 18 Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. 19 И в същия час книжниците и главните свещеници търсеха да сложат ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа. 20 И като Го наблюдаваха, изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да Го уловят за някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя. 21 И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, а учиш Божия път според истината; 22 право ли е за нас да даваме данък на императора, или не? 23 А Той разбра лукавството им и им каза: (Защо Ме изпитвате?) 24 Покажете Ми един динарий. Чий образ и надпис има? И (в отговор) казаха: На императора. 25 А Той каза: Тогава отдавайте императорското на императора, а Божието – на Бога. 26 И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха. 27 Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: 28 Учителю, Мойсей ни е писал: „Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.“ 29 А имаше седем братя. И първият взе жена и умря бездетен; 30 и вторият я взе и умря бездетен; 31 взе я и третият; така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца. 32 А после умря и жената. 33 И така, във възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена? 34 А Иисус им каза: Синовете на този свят се женят и се омъжват; 35 а онези, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват. 36 И не могат вече да умрат, понеже са като ангелите; и като синове на възкресението са синове на Бога. 37 А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа „Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков“. 38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи. 39 А някои от книжниците в отговор казаха: Учителю, Ти добре каза. 40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат. 41 И Той им каза: Как казват, че Христос е Давидов Син? 42 Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: „Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, 43 докато положа враговете Ти под краката Ти.“ 44 И така, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов Син? 45 И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си: 46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздравите по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията; 47 които изпояждат домовете на вдовиците и принасят за показ дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги