0 точки от тестове до тукТест 13, Евангелие според Лука 22:1-20

кликнете тук за помощна информация »

1. В кой човек може да се засели Сатана?
2. Какво представлява Пасхата?
3. Какво символизира робството на еврейския народ в Египет за съвременните християни?
4. Какво е имало в чашата, която Иисус е дал на Своите ученици да пият?
5. Какво е разчупил и дал на учениците Христос?
6. Какво казва Христос, че е чашата?
7. Какво казва Христос, че им дава, като им подава хляба?
8. Кога е трябвало учениците и християните да извършват този ритуал в бъдеще?
9. Кои са трите аспекта съгласно 1. Коринтяни 11:23–26, които Господ изтъква като мотив при така наречената Господна вечеря?
10. Кой има право да участва в Господната вечеря? (1. Коринтяни 11:27–34)

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Изход 12:1–27

Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон в египетската земя и каза: 2 Този месец ще ви бъде начало на месеците, ще ви бъде първият от месеците на годината. 3 Говорете на цялото израилево общество и кажете: На десетия ден от месеца всеки да си вземе по едно агне за бащиния си дом, по едно агне за един дом. 4 Но ако в дома са малко за агнето, тогава нека го вземе с най-близкия до къщата му съсед според броя на душите; смятайте за агнето според онова, което всеки може да изяде. 5 Агнето ви да бъде без недостатък, едногодишно мъжко; от овцете или от козите да го вземете. 6 И да го пазите до четиринадесетия ден на същия месец; тогава цялото събрание на израилевото общество да го заколи привечер. 7 После да вземат от кръвта и да сложат на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, където ще го ядат. 8 През същата нощ да ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. 9 Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън, с главата му, краката му и вътрешностите му. 10 И да не оставите нищо от него до сутринта; ако остане нещо до сутринта, да го изгорите в огън. 11 Така да го ядете: препасани през кръста си, с обувките на краката си и тоягите в ръцете си. Да го ядете набързо, Пасха на ГОСПОДА е. 12 И в онази нощ Аз ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, от човек до животно; и ще извърша съд против всичките египетски богове. Аз съм ГОСПОД. 13 И кръвта ще ви бъде за знак на къщите, където сте, и когато видя кръвта, ще ви отмина, и язвата няма да бъде у вас, за да ви погуби, когато поразя египетската земя. 14 Онзи ден да ви бъде за спомен и да го пазите като празник на ГОСПОДА във всичките си поколения; вечна наредба да ви бъде да го празнувате. 15 Седем дни да ядете безквасен хляб. Още на първия ден да махнете кваса от къщите си, защото всеки, който яде квасно от първия ден до седмия ден, тази душа ще се изтреби от Израил. 16 На първия ден ще имате свято събрание и на седмия ден -- свято събрание. Никаква работа да не се върши в тях освен онова, което е нужно за ядене на всекиго; само това може да вършите. 17 И така, да пазите празника на безквасните хлябове, защото в същия този ден изведох войнствата ви от египетската земя. Затова ще ви бъде вечна наредба да пазите този ден във всичките си поколения. 18 От вечерта на четиринадесетия ден на първия месец до вечерта на двадесет и първия ден от месеца да ядете безквасни хлябове. 19 Седем дни да не се намира квас в къщите ви, защото всеки, който яде квасно, онази душа ще се изтреби от обществото на Израил, бил той пришълец, или местен жител. 20 Нищо квасно да не ядете; във всичките си жилища да ядете безквасни хлябове. 21 И Мойсей повика всичките старейшини на Израил и им каза: Изберете и си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхата. 22 После вземете китка от исоп и я потопете в кръвта в съда, и намажете с кръвта в съда горния праг и двата стълба на вратата. И никой от вас да не излиза от вратата на къщата си до сутринта. 23 Защото ГОСПОД ще мине, за да порази египтяните, и когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, ГОСПОД ще отмине вратата и няма да остави погубителя да влезе в къщите ви, за да ви порази. 24 И ще пазите това като вечна наредба за теб и за синовете ти. 25 Когато влезете в земята, която ГОСПОД ще ви даде, както каза, да пазите тази служба. 26 И когато децата ви попитат: Какво означава тази служба у вас? -- 27 тогава да отговорите: Това е жертва за Пасхата на ГОСПОДА, който отмина къщите на израилевите синове в Египет, когато порази египтяните, а нашите къщи спаси.

Лука 22:1–6, 15–20
И наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха. 2 И главните свещеници и книжниците обмисляха как да Го умъртвят; защото се бояха от народа. 3 Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който беше от числото на дванадесетте; 4 и той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде. 5 И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари. 6 И той обеща и търсеше удобен случай да Го предаде, когато би отсъствало множеството. 15 И им каза: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам, 16 защото ви казвам, че няма да я ям, докато не се изпълни в Божието царство. 17 И като взе чашата, благодари и каза: Вземете това и го разделете помежду си, 18 защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. 19 И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. 20 Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

1. Коринтяни 11:23–34
Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох — че Господ Иисус през нощта, когато беше предаден, взе хляб 24 и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е (разчупено) за вас; това правете за Мое възпоменание. 25 Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание. 26 Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете (тази) чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. 27 Затова всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. 28 Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата; 29 защото, който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си. 30 По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. 31 Защото, ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. 32 Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света. 33 Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. 34 А ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не се събирате за осъждане. А останалите работи ще наредя, когато дойда.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги