Християните през погледа на Христос
"Християните през погледа на Христос", автор проф. Д.Свиленов
Светлина по пътя
"Светлина по пътя" съдържа библейски четива за всеки ден от годината с автор Уилям Макдоналд. Той е вече добре познат на българския читател със своите вдъхновяващи книги на посветен християнски живот: "Истинско следване на Христос"; "Забравената заповед - бъдете свети"; "Божията благодат"; "Молитва и ежедневие", както и с прецизните си, но същевременно разбираеми богословски изследвания "Разлики"; "Христос и църквата". Неговите коментари на Стария и Новия Завет са неоценима помощ в текстовете на Свещеното писание.
One Day at a Time, by a William McDonald
Въпроси, които се задават много често. автор Вернер Гитт
Тази книга съдържа действително задавани от хората въпроси, касаещи Библията и християнството. Тук не става дума за теоретичен списък от възможни проблеми и техните отговори, а за основни въпроси на търсещи хора, събрани през дългогодишната практика на автора. Коментирани са въпроси относно науката, вярата, религиите, смъртта и вечността. Отчасти са разгледани и оригинални самостоятелни въпроси.
Ако животните можеха да говорят Вернер Гитт, Карл-Хайнц Ванхайден
За да се разбират помежду си, животните притежават ефективни комуникационни системи. Но те не могат да разговарят с нас на нашия човешки език. Ето защо авторите стават техни говорители; затова и заглавието на книгата е „Ако животните можеха да говорят...“. Ако животните все пак можеха да разкажат за себе си на нивото на нашите научни знания: за своя начин на живот, специалните си градивни конструкции и многобройните детайли на своя индивидуален строеж, всичко това би било възхвала на Твореца на Вселената. Книгата е замислена така, че всеки представител на даден животински вид встъпва във въображаем диалог с читателя. Той сам подхваща евентуални въпроси и им отговаря във фиктивен разговор. Този метод позволява материалът да се изложи във вид на живо и, както се надяваме, увлекателно повествование. Не са избегнати и по-сложни факти, които също са представени в достъпна разказна форма. За по-нагледно описание на някои детайли и при съпоставяне на големини, често са привеждани сравнения с примери от ежедневието. По този начин сухите числени данни силно впечатляват.
В училището на Христос
"В училището на Христос"е коментар върху евангелието от Йоан по темата за модела на ученичество даден ни от Господ Исус в Новия Завет, както и темата за освещението в живота на християнина.

Точно преди да бъде предаден и арестуван, а след това и екзекутиран, Исус поканва учениците Си в една къща в Ерусалим, за да празнуват Пасхата. Той използва случая, за да им предаде много паметни уроци. Целта ни е с тази книга да се присъединим към тях в училището на Христос и също да учим уроците си, свързани с преобразуването на нашите характери и личности, така че те все по-добре да могат да отразяват Божията слава. Дейвид Гудинг e МА, РhD, почетен професор по Старозаветен гръцки език в университета Queen’s в Белфаст, член на Кралската Ирландска Академия. Автор е на редица академични трудове.
abc
Забравената заповед "Бъдете свети!" автор У.Макдоналд
"Забравената заповед. Бъдете свети" е книга за една от много важните теми в християнския живот - освещението. Провалът на хората, които изповядат Христос е ужасяващ. Мнозина като че ли са родени бегачи: стартът им е чудесен. Но по време на пътя падат в грях и се изгубват преди финала. Много често се случва така, че едно единствено падане в грях прави човека безполезен до края на живота му. Въпреки покаянието и изповедта на греха той вижда себе си като негоден за служене,за свидетелстване. Църквите са пълни с такива хора. Не трябва да е така. Бог е Бог на прощението. Бедата е там, че мнозина не знаят как да се възползват от него. Тази книга има за цел да помогне на такива хора. Но преди всичко има за цел да предпази вярващите от попадане в такова положение.
The Forgotten Command.Be holy by William McDonald
The Forgotten Command: Be Holy’ is a book about one of the very important subjects in Chrisitan life – sanctification. The failure of people who profess Christ is appalling. Many seem to have been born runners: their start is great, but along the way, they fall into sin and lose the competition before the finish. It often happens so that a single fall into sin renders them useless for the rest of their life. Despite their repentance and confession of sin, they see themselves as unfit for service or testimony.   Churches are full of such people, but it shouldn’t be this way. God is a God of forgiveness. The problem is, many people do not know how to make use of that.   This book is intended to help such people. But, above all, it aims to protect believers from falling into such a situation.
Молитва и ежедневие, автор Уилям Макдоналд
Молитвата е една област от християнския живот, която всички вярващи приемат на теория, но за жалост твърде малко практикуват. Авторите показват принципи, предпоставки и възможни пречки за молитвения живот. Дават и полезни напътствия и интересни идеи за включването на молитвата в нашето ежедневие. Книгата завършва с поредица от вълнуващи истории за чути молитви.
Does it Pay to Pray? by William MacDonald/Carl T. Knott
Prayer is an area of Christian life that all believers accept in theory, but unfortunately very few practice. The authors show principles, prerequisites and possible obstacles to prayer life. They also provide useful tips and interesting ideas for including prayer in our daily lives. The book ends with a series of exciting stories of heard prayers.
Невестулката на Леонардо стихосбирка автор д-р Вениамин Пеев
"Невестулката на Леонардо" е вторият поетичен сборник на Вениамин Пеев. Темите са свързани с християнския смисъл на живота и смъртта, устояването във вярата при враждебни обстоятелства и фокуса на вярващия - Исус Христос.
Книгата се предоставя за безплатно изтегляне с любезното съгласие на автора, за което ИК ВЕРЕН благодари.
На хартиен носител можете да я намерите в кинжарница ВЕРЕН, сайта на ВЕРЕН и партньорите ни в страната.
Какво би казал Исус на... Бойко Борисов; Слави Трифонов; Лили Иванова; Христо Стоичков и на Теб!
Исус Христос е личността, оказала най- голяма влияние върху човешката история. Дори тези, които отричат Божествения му произход признават, че Неговите думи и дела нямат аналог в световната култура. Едни от най-великите произведения на литературата, изобразителното изкуство и музиката, както и най-големите постижения на науката са вдъхновени от Неговите думи и живот. Трифон Трифонов вярва, че е Исус е толкова жив и актуален, колкото и преди 2000 години. Днес той има какво да каже на някои от нашите най-известни съвременници - на Бойко Борисов, на Слави Трифонов, на Лили Иванова и на Христо Стоичков. И не само на тях - той има какво да каже и на теб. Трифон Трифонов работи в Български Християнски Студентски Съюз. Завършил е магистратура по английска филология във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" и има бакалавърска степен по богословие от University of Gloucestershire, Англия. Със съпругата си и трите им деца живеят във Варна, България.
Защо не съм атеист? (10 причини да бъда християнин)
“Всеки има право да вярва или не в Бога. Бог ни е направил свободни и ние, християните, трябва да сме най-ревностните защитници на тази свобода. Същевременно, книгата ми е предизвикателство към мислещите хора. Като убеден християнин съм писал от позицията на библейското християнство. И макар и да приемам правото на мнение на другия, това не означава, че съм съгласен с него. Надявам се, ти читателю, да си от тези, които обичат истината. А истината за Бога е обективна и не зависи от нашето субективно мнение и предпочитания. Представените в книгата аргументи за вярата в Бога не претендират за изчерпателност. Но в тези десет глави съм се спрял на неща, които се надявам да помогнат на тези, които търсят Бога с цяло сърце.” Трифон Трифонов
Христос и църквата автор: Уилям Макдоналд
В тази малка книжка У.Макдоналд систематизира основни духовни принципи за новозаветната църква. В своето изследване той се придържа тясно към текста на Библията. Опитва се да даде ясни, разбираеми и достъпни за всеки отговори на широкия спектър от въпроси, които възникват по тази важна тема. Уилям Макдоналд (1917-2007) e християнски писател, автор и съавтор на множество библейски курсове на задочното библейско училище Емаус в Оук Парк, Илинойс, САЩ. На български език са преведени "Коментар на Библията" - Стар и Нов завет; "Божията благодат"; "Забравената заповед"; "Разлики"; "Молитва и ежедневие" и други. За безплатно разпространение с любезното съдействие на притежателите на правата ИК ВЕРЕН предоставя първите електронни издания. На хартиен носител книгата може да намери в книжарница ВЕРЕН, както и при партньорите на издателството в страната.
Christ Loved The Church by William MacDonald
This small book by William MacDonald offers a systematic review of some basic spiritual principles for the New Testament church. While doing this study, he adheres closely to the text of the Bible and provides clear, understandable and accessible answers to a wide range of questions brought about by this important topic. William MacDonald (1917-2007) is a Christian writer, author and co-author of numerous Bible courses at Emmaus Correspondence School in Oak Park, Illinois, USA. ‘Believer’s Bible Commentary – Old Testament and New Testament’, ‘The Grace of God’, ‘The Forgotten Command’, ‘Here's the Difference’, ’Does it Pay to Pray?’ and a number of others have been translated into Bulgarian. VEREN Publishers provide the first electronic publications for free distribution with the kind assistance of the copyright holders. On paper, the book can be found at VEREN Bookstore, as well as from VEREB’s partners in the country.
Търсене на Бога, автор Ричард Бенет
"Търсене на Бога" е написана за хора, които все още търсят целта и смисъла на своя живот, от един, който ги е намерил. Кой е бил в действителност Исус Христос - Месия на еврейския народ, Спасителят на света, цар или бунтовник? В подножието на кръста човекът, който търси Бога се среща с Бог, който търси човека. Това е крайната точка на търсенето. Сериозно и убедително авторът изследва изследва истинността на християнството и целта на християнското учение.
Your Quest for God?
Гъбена чорбица
Детска приказка в рими с много красиви класически картинки и чудесен сюжет. Автор на текста и илютрациите - Елица Стойнева Художествено оформление - Нина Иванова- Донковска. Хартиеният вариант на тази прекрасна детска книжка можете да поръчате на www.veren.bg
Eдин филм, една игра, автор Здравко Ненов
Историята на човечеството като филм? А нашият живот - като кратък клип във филма? Има истории и личности в Библията, които са емблематични за различни житейски ситуации и човешки качества. За тях, толкова популярни, но същевременно непознати, се разказва на тези страници. Историите на Адам и Ева, Авраам, Исаак и Яков, Йов и Давид -и накрая Христос - оживяват в нашето съвремие с много свеж хумор и самоирония, пречупени през личните преживявания на автора. Забавни и мъдри, тези разкази ни провокират да спрем за момент и да се замислим за наистина важните неща в човешкия живот. Здравко Ненов е роден през 1945г. По професия е машинен инженер. Основател е на издателство и книжарница "Верен". Участва в множество проекти, свързани с популяризирането на стойностната християнска книжнина в България. Автор е на "Сектите и как да ги разпознаваме" (Верен, 1995г.) Ако книгата ви хареса и искате да притежавате или подарите изданието на хартиен носител можете да го намерите и поръчате на: http://veren.bg/product.php?b=6778&T=106
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА
Помагало в българските училища за 9-12 клас. Автори по уроци: Димитър Станков Киров - Увод, 14-17, 23-25, 30-33, 35-41, 48, 62,64, 65 Дечко Кирилов Свиленов - 2-13, 26-29, 34,54,66-69 Димитър Георгиев Коруджиев - 18-22, 42-47,49-53, 55-61, 63 Първо издание 2003, ИК Слънце Учебното помагало е одобрено със Заповед РД 09-608/24.07.2003 на министъра на образованието и науката
50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога
Антологията "50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога" съдържа документирани цитати, подбрани от книгите, статиите и писмата на едни от най-авторитетните световни учени и творци. Тази pdf-антология се разпространява безплатно и може да бъде използвана само за некомерсиални цели. В сайта www=veren.bg e включена в раздела книги - download секция с любезното съдействие и разрешение на издателя за България - Тихомир Димитров
ИМАЛО ЛИ Е ВЪЗКРЕСЕНИЕ?
"Имало ли е възкресение" е една много популярна брошура за историята на Възкресението на Христос - с факти около това толкова важно за историята събитие.
Ключови библейски понятия
"Ключови библейски понятия" - д-р Дейвид Гудинг и д-р Джон Ленокс
Никой не може да смята себе си за наистина образован човек, без да има някакви познания върху Библията.
Когато я четем срещаме в нея думи и понятия, които, макар в известен смисъл познати, не можем веднага да разберем, тъй като се използват като специални термини. Както във всяка друга област, усвояването на специалните термини на Библията ни помага не само да я разбираме по-добре, но и по-добре да я представяме пред другите.

Книгата се предоставя за свободно изтегляне със съгласието на авторите. От името на издателството - любезно им благодарим за тази възможност.
Ако желаете да имате книгата на хартиен носител можете да я поръчате от сайта veren.bg или да я намерите в книжарниците.
Key bible concepts
Сектите и как да ги разпознаваме, автор Здравко Ненов, Питър Ван Кампен
Тази книга си поставя основно целта да запознае българския читател с различните вярвания - традиционни и нетрадиционни, масово навлезли в България след 1989 г. Тя е замислена като кратък справочник, съдържащ информация, достъпна за широк кръг читатели. Не изисква предварителна подготовка или познания по религиозните въпроси. Първият раздел на книгата се занимава с традиционните световни религии. Във втория раздел са разгледани нетрадиционни вярвания, или пък групировки, които поради социалното си действие в България са си спечелили името "секти".
Sects and How to Recognize Them Zdravko Nenov and Peter van Kampen
The main purpose of this book is to acquaint the Bulgarian reader with the various beliefs – traditional and untraditional – that have come to Bulgaria massively since 1989. It was conceived as a short guide containing information that should be accessible to a wide range of readers. It does not require prior preparation or knowledge of religious matters. The first section of the book deals with traditional world religions. The second section looks at some untraditional beliefs or groups that have earned the name of ‘sects’ on account of their social activities in Bulgaria. The paper version of this book is out of print. It is available only in electronic format.
ОТГОВОРЪТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, автор Здравко Ненов
Една малка книжка за смисъла, традициите и същността на Възкресение Христово. Какво ни казва Библията за този празник? Какво повелява традицията? Пречи ли едното на другото? И най-вече: Какъв е нашия ОТГОВОР на Възкресението?
Непознатият Бог, автор Здравко Ненов
Има теми много прости в своята същност, които на мнозина изглеждат неразбираеми и някак си “не за обикновени хора”. Измежду тях е и тази за същността и значението на делото на Христос на земята. За това как ни засяга лично? Отнася ли се за нас въобще? Може ли разбирането му да промени живота ни? Все съществени въпроси, които често изглеждат твърде трудни за разбиране. За Библията и християнството са написани много книги. Но са малко тези, които обясняват същността на християнската вяра и живот достъпно и адекватно на времето, в което живеем. В тази малка книжка авторът успява да направи точно това – да ни запознае с “Непознатият Бог”, който продължава търпеливо да очаква познанството си с нас. Здравко Ненов е роден 1945 г. По професия е машинен инженер. Участва в множество проекти, свързани с популяризирането на стойностната християнска книжнина в България. Автор е на книгите “Сектите и как да ги разпознаваме” (Верен 1995), “Един филм, една игра” (Верен, 2010) и “Бъзльо” (Верен 2011).
Ако книгата ви хареса и искате да притежавате или подарите изданието на хартиен носител можете да го намерите и поръчате на: http://veren.bg/product.php?b=8772&T=106
The Unknown God, Zdravko Nenov
There are topics that are very simple in nature but that seem incomprehensible to many people and as if ‘not meant for ordinary folk’. Among them is the one related to the nature and significance of Christ’s work on the Earth. How does this concern us personally? Does it apply to us at all? Can our understanding it change our lives? These are all essential questions that often seem too difficult to understand. Many books have been written about the Bible and Christianity. But few of them explain the nature of the Christian faith and life in a way that is accessible and applicable to the time we live in. In this little book, the author manages to do exactly that – he introduces us to the ‘Unknown God’, who continues waiting patiently for us to get acquainted with Him. Zdravko Nenov was born in 1945. He has participated in numerous projects related to the advancement of valuable Christian literature in Bulgaria. He is the author of the autobiographical novel ‘Coward’, the books ‘One Film, One Play’, ‘Our Response to Resurrection’, ‘Sects and How to Recognize Them’, and the collection of Bible reads, ‘Reflections at Dawn’. You can order this book on the website of VEREN bookstore: ‘Christian books’ Section, ‘Introduction to Christianity’ Sub-section, Meetings with Christ.
Бъзльо, Здравко Ненов
И най-невероятният литературен сюжет бледнее пред събитията, случващи се в реалния живот." Тази книга е отлична илюстрация на това. Разказ за истински събития, звучащи като приключенски роман. Разказ за вълнуващи преживявания, важни въпроси, съдбовни отговори. "Още от малък винаги съм искал да съм от "добрите". През годините съм имал различни представи какво означава това. Сега започна да ми просветва, че да си от "добрите" не непременно значи да си силен, смел, умен, красив, да се справяш с живота, нито пък да отговаряш на представите и изискванията на близките си или на обществото..."
Държавност и вяра, автор д-р Джон Ленокс
Джон Ленокс е професор по математика в Оксфордския университет, като редовно преподава и в други академични институции. Той е международно известен говорител по теми относно границите между наука, философия и религия. Автор е на редица книги, разглеждащи връзката на наукака с християнството. Настоящата брошура представлява слово, произнесено от него на 25 Юни 2013 г. по време на традиционната молитвена закуска в британския парламент, където ценностите на християнството се тачат и уважават и повечето от депутатите са активно практикуващи християни.
Вертикален старт - курс към Бога
Написана на езика на младите хора днес тази малка книжка дава полезна информация за християнството и множество важни въпроси, които си задава всеки мислещ човек. Книгата е издадена и в ДВД вариант (десет кратки филма, отговарящи на десетте глави на книгата). На хартиен носител, както и ДВД версията можете да намерите в книжарница ВЕРЕН и разпространителската мрежа.
СТИХОВЕ - Красимира Ненова
Стихосбирката предлага класически поеми и песни, в който читателят бива хванат за ръка и поведен от авторката в света на нейното сърце - свят на близост до Бога и Неговото Слово. Включени са и текстовете и нотите на 14 авторски песни, които могат да бъдат чути в изпълнение на Красимира Ненова в музикалния албум "ВРЕМЕ"
Красимира Верен Ненова(1944-2009), по професия машинен инженер,автор на множество стихове, музика и текстове за песни.
Ако желаете да закупите стихосбирката на хартиен носител можете да я намерите на: http://veren.bg/product.php?b=5709&T=62
Исус нашият шанс, автор Вилхелм Буш
Историята за блудния син - толкова популярна и същевременно неразбрана. Тази книга е съставена от поредица проповеди на п-р Вилхелм Буш през 60-те години на 20 век. Неговият реалистичен и завладяващ стил прави четенето увлекателно и леко, като провокира размисли по въпроси, които си задава всеки.
Исус нашият шанс, автор Вилхелм Буш
Исус наша съдба автор Вилхелм Буш
Съдбата....това е нещо много лично за всеки човек. Това са нашите радости и скърби, щастия и нещастия, успехи и провали. Това е целият ни живот. Как да се справим с живота, ако постоянно ни следват неуспехи и провали? как да се справим с живота, ако другите ни ходят по нервите? Какво да правим, ако не можем да вярваме? Нашето право на любов! Бог - да, но зако пък Исус? Това са само някои от темите, които увлекателно и достъпно разглежда известния германски проповедник от 60-те години, преживял двете световни войни Вилхелм Буш.
Оригинално заглавие Jesus unser Schicksal
Дефиниция на християнството
Тази книга представлява сборник от статии, които се появиха в няколко последователни броя на руския вестник "Литературная газета" през 1992 г. Първоначалният подтик за тяхното написване е от няколко руски учени, изразили желание да научат повече за началото на християнството. Книгата помага на читателя да разбере какво представлява в сърцевината си християнството с помощта на исторически факти около възникването му. За авторите: проф.д-р Дейвид Гудинг е магистър на хуманитарните науки, доктор на науките, заслужил професор по старозаветен гръцки в кралския университет в Белфаст и член на Кралската ирландска академия. Автор е на редица академични трудове и библейски коментари. проф.д-р Джон Ленокс е магистър и доктор на науките, научен сътрудник и старши преподавател в института Уитфийлд. Автор е на редица академични трудове в областта на чистата математика. Популярен лектор по математика и апологетика в много страни.
The Definition of Christianity
Живот след смъртта
автор проф Д.Свиленов "Всички религии говорят за живот след смъртта. Науката потвърждава съществуването на душата и нейното безсмъртие. Ето защо твърдението "никой не се е върнал от онзи свят" е неоснователно. Предлаганата от проф. д-р Дечко Свиленов книжка "Живот след смъртта" дава изключително полезна, вярна и достатъчно убедителна информация за живота в отвъдното. Книжката се обосновава преди всичко върху Божественото Слово - Светата Библия, но също така има и много добра научно-медицинска подкрепа." Свещеник Пеър Цанков
Християнството - опиум или истина, автори Д-р Д.Гудинг, Д-р Джон Ленокс
С тази книга проф. Д.Гудин и проф.Джон Ленокс опровергават мнението на много наши съвременници, че личната вяра в Христос е интелектуално самоубийство. Много мислещи хора срещат наистина трудности, които им пречат да приемат посланието на християнството. Тук авторите разглеждат някои от тях и показват, че те не са непреодолими.
Книгата е с изчерпан тираж на хартиен носител и може да бъде намерена само в електронен формат. Предоставя се за безплатно изтегляне с любезното съгласие на авторите, за което издателството благодари!
Ой, Коледо! автор Здравко Ненов
Тих сняг се стеле навън, а в къщи е топло и приятно. Елхичката грее с блестящи топки и свещички. Под нея са струпани подаръците.Какво ли се крие в разноцветните пакети? А защо изобщо има елхичка и подаръци? Завладяваща, с коледно и новогодишно настроение, тази книжка дава и по-дълбок поглед към този радостен празник.Какво се крие зад символите на Коледа: елхата, подаръците, свещичките?

Ако книгата ви хареса и искате да притежавате или подарите изданието на хартиен носител можете да го намерите и поръчате на:
http://veren.bg/product.php?b=10153&T=106
Разлики, автор Уилям Макдоналд
Много хора не са наясно дори с разликата между Стария и Новия Завет, а още по-малко с разликата между закона на Израел и принципите на новозаветната църква. В тази книга Уилям Макдоналд, признат библейски учител, изследва редица въпроси, които представляват проблем за мнозина читатели на Библията. Чрез прецизно разграничаване на различни твърдения на Библията по редица теми той се старае да помогне на читателя да разбира по-добре Писанието. - Какво казва Библията за Израел и църквата? - Какво казва за положението и състоянието на християнина? - Каква е разликата между Деня на Господа, Деня на Христос и Деня на Бога?
Here`s the difference, by William MacDonald.
Many people are not even aware of the difference between the Old and New Testaments, much less so of the difference between the law of Israel and the principles of the New Testament church. In this book, William McDonald, a renowned Bible teacher, explores a number of issues that are a problem for many Bible readers. By accurately distinguishing between various Bible statements on a number of subjects, he seeks to help the reader to better understand the Scripture: What does the Bible say about Israel and the church? What does it say about the Christian’s position and state? What is the difference between the Day of the Lord, the Day of Christ and the Day of God?
Божията благодат,автор Уилям Макдоналд
Благодат - "Божествената благодат е любовта и милостта, които даром и незаслужено Бог дава на грешните в спасението им чрез Исус Христос." Това е дефиницията на тълковния речник. Когато един човек действително схване какво е направила за него Божията благодат, тогава това познание ще промени целия му живот. Той вече няма да бъде същият. Като неизменно следствие вярващия християнин вижда единствената възможност, която му остава - да се посвети на този Господ с духа, душата и тялото си. Хартиеният вариант на това заглавие можете да намерите в сайта на книжарница ВЕРЕН - veren.bg, рубрика "християнски книги, запознаване с християнството".
The Grace of God, by William MacDonald
The Expository Dictionary defines grace as follows: ‘Divine grace is the love and mercy that God gives to sinners freely and undeservedly in their salvation through Jesus Christ’. When someone truly understands what the grace of God has done for him, then this knowledge changes his whole life fundamentally, and he is no longer the same. As a logical consequence, the believing Christian sees that the only opportunity left for him is to devote himself wholy to his Lord in his spirit, soul and body. The paper version of this book can be found on the website of VEREN bookstore: veren.bg, ‘Christian books’ Section, ‘Introduction to Christianity’ Sub-section.
Истинско следване на Христос, У.Макдоналд
Истинският ученик на Христос - това е човек без положение, без звание, без родина. Човек без надеждата или копнежа по светските блага, без страх от смъртта. Човек, завладян от една мисъл - благовестието на Христос. Човек, преследващ една-единствена цел - Божията слава. Тази малка книжка е въглен, който може да разпали много сърца за истинско следване на Христос.
Храна за вярата
За храната знаем много – тя е жизнено важна за нашето оцеляване, тя е удоволствие, култура, хоби. Същото важи и за духовната храна на един християнин, храната за вярата. Това е темата на тази книга. Написана емоционално, с много практически примери и въодушевление от личните опитности на автора, посланието й е несъмнено от полза за всеки. "Храна за вярата" е продължение на известната вече на българския читател книга Търсене на Бога. Тя е изключително полезна за новоповярвали християни, намиращи се в началото на своя духовен път. Как да опознаем Бога, как духовният ни живот да бъде ефективен, как да намерим правилния път за сериозно духовно израстване. На тези и други важни въпроси Ричард Бенет отговаря изключително искрено и с множество примери от своя личен духовен живот. на страниците на Храна за вярата. Книгата можете да поръчате и в рубриката "Християнски книги, християнският живот днес" в сайта veren.org
Прозорец към Рая, д-р Д.Гудинг
"Прозорец към Рая", кратки коментари върху пасажи от Евангелието от Лука. Автор д-р Дейвид Гудинг. На хартиен носител книгата можете да поръчате от сайта veren.bg http://veren.org/product.php?b=8653&T=106
Не е за слаби нерви, автор У.Макдоналд
"Етнически конфликти", "Войни и военни слухове", "Лъжепророци и лъжемесии", "Глад, епидемии и земетресения", "Хората са обзети от егоизъм, алчност, гордост, омраза", "Постоянно нарастване на престъпността".
Заглавия от днешния вестник или резюме на новините снощи"?
Всъщност това са цитати от една книга на повече от 2000 години. Но тя учудващо точно и актуално описва нашето съвремие.
В какво време живеем? Какво ни очаква нататък? Събират ли се буреносни облаци на световния небосклон? Изпълняват ли се невероятни древни пророчества?
Има отговор! Книжката е с изчерпан тираж на хартиен носител.
Това е въпросът, У.Макдоналд
КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В ЖИВОТА? Важно е да сме здрави, но това не е най-важното, понеже все някога всички ще умрем. Важно е да имаме пари, но и това не е най-важното, понеже един ден ще трябва да оставим всичко, което притежаваме. Важно е да се радваме на живота, но и това не продължава вечно. Ако размислим колко е кратко времето ни, а колко е дълга вечността, то има само едно нещо, което е наистина важно - ние трябва да сме сигурни къде ще бъдем през вечността. Уилям Макдоналд
Усещане за истина
От края на 40-те години на 20 в. до смъртта си през 1982 г. Джон Бъртрам Филипс е един от най-известните преводачи на Библията в англоезичния свят. Неговият превод на писмата на апостол Павел среща одобрението на К.С.Луис, който го насърчава да преведе целия Нов Завет. В тази малка книжка, Филипс споделя мислите и вълнението си при досега си с Писанията като преводач. Тя не е в никакъв случай филологически труд, а по-скоро искрен разказ и апологетичен отговор на някои критики и въпроси, които съвременният човек си задава стане ли дума за посланието на евангелията, възкресението на Христос и невероятната надежда, която ни обещават тези древни текстове. Николай Бояджиев, преводач
Ring of Thruth
Проповеди, автор Клаус Малер
Кратки, но с послание проповеди, които дават повод за размисли на съвремения християнин. Повече за автора можете да потърсите на: odolam.eu
Еволюция или сътворение?, автори проф. д-р Дечко Свиленов, инж. П.Щудер
В настоящата книга темата е разгледана в следните акспекти: - Какво учи еволюционната теория, от една страна, и библейският модел за сътворението от друга, относно: а) Феноменът "живот", произхода на биологичните видове и на човека? б) Материята, Космоса и природните закони? - Какво казва науката за еволюционната теория и учението на Библията по тези въпроси? Отрича ли ги или ги потвърждава? - Неразрешими проблеми и последствия от еволюционната теория. - Какво би означавало за читателя, ако библейското учение за сътворението е вярно?
Скритото съкровище на Библията. (Крилати слова от Библията в нашето ежедневие) автор Димитър Константинов
В настоящата книга са събрани популярни изрази, навлезли отдавна в нашия ежедневен език, които малцина знаят, че всъщност са стихове от Библията. Знаете ли например, че добре известната българска поговорка "който не работи, не трябва да яде" идва от Библията? Ще откриете и много други изненадващо познати изрази, над които си струва да размислим.
БИБЛИЯТА МИТ ИЛИ ИСТИНА
"Библията - мит или истина" с автор Д-р Дейвид Гудинг е лекция, изнесена пред студенти и преподаватели в университета в Марсилия. В нея той коментира въпроси като: - Трябва ли да извършим интелектуално самоубийство, за да вярваме в Библията? - Не е ли тя сборник от древни митове и легенди? - Възможно ли е в 21 век все още да се вярва на Библията? Поради големия интерес тази лекция е издавана последствие многократно като отделна малка книжка, която ви предлагаме и тук.
BIBLE - MITH OR THUTH
Превъзходен път. Любовта и библейската употреба на духовните дарби. Фред Колвин
Тази книга е създадена възоснова на аудиозаписи на лекциите на автора, изнесени на немски и английски език през 1992 година в гр. София, НДК. Първо електронно издание 2016 година
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги